Vedtægter for Biologisk Forening for Nordvestjylland

FORENINGENS NAVN OG ADRESSE

§1. Foreningens navn er Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN)
Foreningen blev stiftet den 4. april 1970
Foreningens adresse er: Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller, 7700 Thisted

FORENINGENS FORMÅL

§2. Foreningens formål er at øge kendskabet til naturen i Nordvestjylland samt udøve naturformidling. Foreningen medvirker endvidere til beskyttelse og gendannelse af natur.

MEDLEMSKAB AF FORENINGEN

§3. Medlemskab af foreningen er betinget af, at kontingent er indbetalt til foreningen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Medlemskabet ophører, hvis kontingentet ikke er indbetalt en måned efter påkrav.

§4. Et medlem kan udelukkes af foreningen, hvis vedkommende har gjort sig skyldig i en adfærd, der af generalforsamlingen anses for at være til ugunst for foreningens troværdighed, eller som strider mod foreningens formål.

En motiveret og skriftlig begrundelse skal meddeles den pågældende.

§5. Bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år skal forelægges til vedtagelse af generalforsamlingen.

FORENINGENS STRUKTUR

§6. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, skal afholdes inden udgangen af januar kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt senest 2 uger før i BFN’s medlemspublikation og på foreningens hjemmeside.
Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det formålstjenligt eller mindst 20 medlemmer begærer det. Der gælder samme retningslinier for varsling som for den ordinære generalforsamling.

§7. Til varetagelse af overordnede opgaver af administrativ, generel og strukturel karakter ledes foreningen af en bestyrelse på 5 medlemmer.

§8. Bestyrelsen arrangerer eller koordinerer aktiviteter. Bestyrelsen leder et årligt møde i eftersommeren, hvor foreningens aktiviteter fremlægges og drøftes.

§9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af reviderede regnskaber.

4. Fastsættelse af kontingenter.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand for et år ad gangen.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen.

8. Valg af en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen.

9. Valg af to revisorer for et år ad gangen.

10. Valg af en revisorsuppleant for et år ad gangen.

11. Eventuelt.

12. BFN’s Naturpris.

Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslagene lægges på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede ved den ordinære generalforsamling er alle, der har betalt kontingent senest  1 marts. Stemmeberettigede ved ekstraordinær generalforsamling er alle, der har betalt kontigent senest 1 måned forud for den ekstraordinære generalforsamling.
Ved skriftlig eller mundtlig afstemning foretages valg til bestyrelsen efter dirigentens anvisninger. Der udsendes orientering om bestyrelsens nye sammensætning i førstkommende medlemspublikation. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§10. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan indkalde relevante personer til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

§11. Foreningens aktiviteter virker inden for foreningens formål efter regler/projektbeskrivelser, der godkendes af foreningens bestyrelse. Hvis ikke andet er påkrævet, revideres aktiviteternes eventuelle regnskaber af foreningens revisorer og godkendes af foreningens bestyrelse.

Foreningens bestyrelse kan lade sig repræsentere i aktiviteterne. Bestyrelsen koordinerer i nødvendigt omfang aktiviteter og økonomiske dispositioner.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 12. Vedtægtsændringer kan vedtages på to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger af et stemmeflertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst to og højst 4 ugers mellemrum. Forslag om ændringen skal fremgå af indkaldelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til formanden mindst 10 dage før generalforsamlingen, og skal senest 7 dage før generalforsamlingen fremgå af BFN’s hjemmeside.

SALG /OVERGANG AF EJENDOMSRETTEN TIL FORENINGENS EJENDOM

§ 13. Foreningen har i 2015 arvet ejendommen matr. nr. 27 e Sønderby By, Tved – beliggende Hanstholmvej 64, 7700 Thisted. Hel eller delvis salg eller anden overgang af ejendomsretten til denne ejendom kræver beslutning herom på to på hinanden følgende generalforsamlinger af et stemmeflertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst to og højst 4 ugers mellemrum. Forslag om salg eller overgang af ejendomsretten til matr. nr. 27 e Sønderby By, Tved – beliggende Hanstholmvej 64, 7700 Thisted skal fremgå af dagsordenen.

FORENINGENS OPLØSNING

§ 14. Opløsning af foreningen kan vedtages på to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger af et stemmeflertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst to og højst 4 ugers mellemrum. Forslag om opløsning skal fremgå af dagsordenen.

§ 15. Foreningens midler skal i tilfælde af foreningens opløsning anvendes i henhold til § 2.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 24. oktober 2015.