Naturpleje

Om netværket

Græssende kreaturer ved Vejlerne.

Naturplejenetværket for Nordvestjylland (NpN) et netværk af organisationer, som koordinerer viden og iværksættelse af naturpleje og anden naturbeskyttelse i Nordvestjylland.

NpN blev oprettet i 2012. Inden netværkets formelle oprettelse har Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) siden 2007 igangsat og været projektleder af naturplejeprojekterne i det nordvestjydske område.

Naturplejenetværkets formål er ”at fremme de landskabelige værdier og levesteder for den vilde flora og fauna i Nordvestjylland gennem planlægning og praktisk udførelse af naturprojekter, herunder også at medvirke til opbygning af en øget viden og interesse for naturpleje. Netværket anser kommuner, landbrug og naturorganisationer for tre vigtige samarbejdspartnere inden for naturpleje og arbejder for at fremme dette samarbejde. Netværkets geografiske arbejdsområde er Thisted Kommune, Morsø Kommune og Jammerbugt Kommune.

NpN har primært valgt at arbejde med:
• Beskyttede naturområder (§3 områder) uden for Natura 2000-områder og fredninger.
• Den lysåbne natur, som er truet af tilgroning. Dvs eng, moser, overdrev og heder.

Kommunerne er forpligtet til at udarbejde plejeplaner for Natura-2000 områder. Kommunerne har pligt til at pleje og beskytte lokale fredninger.

Samarbejde og arbejdsområder.
NpN søger et bredt samarbejde, specielt med de lokale landbrugsorganisationer, LandboThy og LandboLimfjord, samt med Thisted, Morsø og Jammerbugt Kommuner. Herudover inddrages naturinteresserede såsom Danmarks Naturfredningsforening og medlemmerne af BFN.

Samarbejdet betyder meget for projektet, og det er en glæde, at netværket møder så stor velvillige fra samarbejdspartnere. Alle parter har en interesse i at frembringe løsninger til forbedringer i naturområdernes pleje.

Samarbejdet mellem landbrug, kommuner og naturforeninger er forholdsvis usædvanlig.

Baggrund.
Baggrunden for meget af arbejdet i NpN er Biologisk Forening for Nordvestjyllands Naturdata, som siden 1973 har ført en arts- og lokalitets kartotek med Viborg Amt som biologisk interesseområde. Dette materiale har muliggjort udarbejdelse af prioriteringslister for Thisted og Morsø Kommuner over højværdi lokaliteter med akut plejebehov.

BFN fik i 2008 støtte fra Velfærdsministeriet og Landdistriktsprogrammets Lokale Aktions Gruppe Thy-Mors (LAG Thy-Mors) til udvikling af Naturplejenetværket for Nordvestjylland (Læs mere om arbejdet i BFN NATURNYT 2012/2).

Læs vedtægter for NpN her