BFN’s ordinære generalforsamling

ARRANGEMENT-INFO

Kronhjort fotograferet af Ib Nord Nielsen.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tved Gl. Skole. lørdag den 21. august 2021 kl. 13.30

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af reviderede regnskaber
4) Fastsættelse af kontingenter
5) Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen)
6) Valg af formand for et år ad gangen
7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen
8) Valg af en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen
9) Valg af to revisorer for et år ad gangen
10) Valg af en revisorsuppleant for et år ad gangen
11) Eventuelt
12) BFNs Naturpris

Vedr. pkt. 5: Forslag om ændring af vedtægter.

Bestyrelsen foreslår, at foreningens vedtægter §9, punkt 8 ændres således:
Nuværende formulering: Valg af bestyrelsessuppleant for ét år ad gangen.
Forslag til ny formulering: Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter for ét år ad gangen.

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 17.

Foreningen er vært ved kaffe/the og blødt brød.

Der opfordres til at komme med forslag til modtagere af BFNs Naturpris