BFNs ordinære generalforsamling

Nu blomstrer vorteroden (Rununculus fiacaria). Foto: NaturGuide.dk

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset, Ørhagevej 189, i Klitmøller lørdag den 19. marts 2022 kl. 13.30.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af reviderede regnskaber
4) Fastsættelse af kontingenter
5) Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen)
6) Valg af formand for et år ad gangen
7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen
8) Valg af en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen
9) Valg af to revisorer for et år ad gangen
10) Valg af en revisorsuppleant for et år ad gangen
11) Eventuelt
12) BFNs Naturpris

Foreningen er vært ved kaffe/the og blødt brød.
Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 17.

Der opfordres til at komme med forslag til modtagere af BFN’s Naturpris.