Bestyrelsens beretning for 2013

2013 har været et spændende og udfordrende år for BFN, og de enkelte afsnit i beretningen vil forhåbentlig afspejle dette.

 Medlemsarrangementer

Årets første medlemsaktivitet var en fugletur til Agger Tange allerede 5. januar, hvor 12 deltagere var mødt frem.

Fotoaften med medlemmernes naturoplevelser har stor interesse blandt foreningens medlemmer og afvikles derfor 2 gange om året. Til arrangementet den 23. januar var der 21 deltagere.

Den 20. februar var der i foreningen hele 2 arrangementer. I Store Vildmose var ca. 50 personer mødt frem for at fremstille fuglekasser, og i Hummerhuset var der 16 deltagere til et arrangement om Padder.

Den 2. marts var der også fuglekasse produktion – denne gang på Sydthy Friskole.

Årets generalforsamling den 23. marts samlede 20 deltagere, mens der ved 2 naturplejearrangementer den 13. og 14. april kun deltog henholdsvis 2 og 4 personer.

Den 24. april var der 10 deltagere til et arrangement i Hummerhuset om Canarieøerne Hawaii-øgruppen.

Den 11. april var vi medarrangør af et foredrag på VUC i Thisted om naturforskeren Japetus Steenstrup, som stammer fra Thy. Ca. 40 var mødt op.

Den 1. juni var der flora og fuglestemmetur i Tved med 5 deltagere, og 16. juni deltog vi ved ”De vilde blomsters dag”.

På ekskursion til naturplejede fjordskrænter ved Gærup 22. juni var der 4 deltagere.

Der var gåsetur til Agger Tange 30. august, mens svampeturen 31. august i Hvidbjerg Klitplantage blev aflyst på grund af tørke og mangel på svampe.

I september var der 2 naturplejeture til henholdsvis Næstrup Skov 1. september og Bejstrup 7. september

I 2013 har vi arrangeret 2 busture. Den 25. maj gik turen til Lille Vildmose, og den 28. september gik turen til Filsø med 40 deltagere.

Den 9. oktober var 21 deltagere mødt frem for at dele naturoplevelser i 2012 og 2013, og 11. oktober mødte ca. 40 personer frem ved udgivelse af ringmærkningsbogen.

Til sensommermøde den 26. oktober var der 20 deltagere. 31. oktober var 23 deltagere mødt frem i Hummerhuset til et spændende arrangement om DNA overvågning af fremtidens natur.

Årets sidste arrangement – julemødet i Hummerhuset 4. december – samlede 19 deltagere.

 Medlemsfremgang

Medlemstallet nåede i 2013 helt op på 437 – en stigning på 9% i forhold til året før, som også var rekordår.

Der skal lyde en stor tak til den lange række af medlemmer, der har deltaget aktivt ved medlemshvervningen. Det har virkelig båret frugt. Et stigende medlemstal er en vigtig forudsætning for, at BFN kan fortsætte med det høje aktivitetsniveau.

Vi kan kun opfordre til at fortsætte ad samme spor og forære Naturnyt til potentielle medlemmer. Der er uden tvivl mange flere, som sympatiserer med foreningens formål.

 Hummerhuset

Hummerhuset har også været en udfordring i 2013. Bookingsystemet er blevet indført og fungerer stort set efter hensigten, selv om det fra tid til anden kniber med, at de andre brugere respekterer bookingerne. Derimod står det klart, at husets konstruktion og udformning slet ikke kan tåle brugernes behandling og heller ikke vind og vejr.

På den lange bane kan man godt være bekymret over det forfald, som uvægerligt vil komme. Vi er også blevet bekræftet i, at vi gjorde det rigtige, da vi besluttede ikke at medvirke til yderligere investeringer i fællesarealerne.

Her i det tidlige forår 2014 har vi haft et evalueringsmøde med Thisted Kommunes Fritidsforvaltning, men de er tilsyneladende ikke i stand til at sikre en mere skånsom benyttelse af huset, så vi må leve med den benyttelse, der sker.

Vi har også fået opgjort økonomien for brug af huset. Der er en indfasningsperiode på 3 år i forhold til betaling af vores andel af driftsudgifterne, og i 2013 skal vi betale godt 2,1% af driftsudgifterne, hvilket beløber sig til 1.671 kr. Hvis driftsudgifterne er de samme i 2015, når indfasningen er afsluttet, bliver regningen på 3.900 kr. Det må siges at være en acceptabel husleje.

 Naturnyt

Foreningens medlemsblad udkom som sædvanligt med 3 numre på i alt 60 sider med spændende artikler om den nordvestjyske natur. Det er lidt færre sider, end vi plejer, så der skal lyde en opfordring til at sende artikler ind til bladet. Fotos er selvfølgelig også velkomne. BFN-Nyt udsendes som indlæg i bladet med informationer om foreningens mange aktiviteter. Både Naturnyt og BFN-Nyt er vigtige medier, og der skal her lyde en tak til redaktionerne for en utrættelig indsats for at sikre bladenes høje niveau.

 BFN’s Forlag

Forlaget er stadig i god gænge og kører særdeles fornuftigt. Vi har i årets løb etableret en lille følge- eller styregruppe, som drøfter og tager stilling til forlagets dispositioner.

I 2013 er der udgivet 2 nye bøger: ”Kunstnere på Mors” og ”Fugleringmærkning i 40 år” i anledning af Ringmærkningsgruppens 40 års jubilæum. Begge udgivelser blev præsenteret ved velbesøgte receptioner henholdsvis i Nykøbing og Klitmøller. Ringmærkningsbogen er udgivet med et betydeligt tilskud fra Aage V. Jensens Fonde, hvilket vi er meget taknemmelige over.

For det kommende år er der også planer om udgivelser. En stor tak til forfattere og bestyrer af forlaget.

 BFN’s Naturdata

BFN’s Naturdata samler fortsat oplysninger om de sjældnere arters forekomst i Nordvestjylland. Aktiviteten har fortsat især fokus på planterne, men også oplysninger om andre mere eller mindre stedfaste arter indenfor pattedyr, insekter samt padder og krybdyr, indgår nu i databasen.

Alle opfordres til at give oplysninger om særlige forekomster i Nordvestjylland til BFN’s Naturdata. Der er et stadigt pres på vore naturområder og naturværdier. En bedre beskyttelse af disse er kun mulig, såfremt man har et aktuelt kendskab til deres forekomst, ligesom det er afgørende, at oplysningerne bliver brugt. Alle oplysninger i BFN´s Naturdata videregives derfor hvert år til Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy, områdets kommuner samt Naturplejenetværket for Nordvestjylland.

Det nye projekt ”Naturens besøgsvenner”, hvor udvalgte forekomster skal besøges hvert 3. – 5. år blev i 2013 prøvekørt i samarbejde med frivillige fra Nationalpark Thy. Et evalueringsmøde i efteråret viste stor interesse for opgaven, og det er fortsat hensigten, at denne form for naturovervågning skal udvides til hele BFN’s geografiske virkeområde. Interesserede deltagere må gerne melde sig.

 Windsurfing på Vandet Sø

Fredningsnævnet for Nordjylland har den 8. november 2013 truffet afgørelse om, at surfing skal være tilladt i den østlige del af Vandet Sø. Danmarks Naturfredningsforening har indsendt en fyldig og veldokumenteret indsigelse her i mod, som vi fuldt ud tilslutter os. Der ud over har BFN med henvisning til formålet med den oprindelige kendelse fra 1977 klaget over afgørelsen og blandt andet fremført, at hastigheden er et problem i forhold til den tidligere kendelse, at de rekreative værdier sættes over styr, og at hensynet til fuglelivet helt tilsidesættes.

Vi håber meget på, at fornuften til sidst vil sejre, og at fugle og folk igen kan opleve en fredfyldt Vandet Sø.

 Nationalparken

Fra og med 2013 har BFN ikke længere været repræsenteret i Nationalparkens bestyrelse men alene i Nationalparkrådet. Fra bestyrelsens side har vi gjort miljøministeren opmærksom på det urimelige heri, hvilket ikke har ændret på noget. Vi finder det meget besynderligt, at BFN ikke har en født plads i bestyrelsen alt den stund, at vi uden sidestykke er den naturorganisation, som bidrager mest med biologiske registreringer. Man kan også undre sig over, at for eksempel landsbyer uden for nationalparken sidder i bestyrelsen – men ikke BFN.

BFN har i 2013 henvendt sig til Naturstyrelsen Thy for at undgå maratonløb i de sårbare dele af Nationalparken. Vi kan med billeder dokumentere, at maratonløbet i stor stil foregår i søer, vådområder osv., selvom Naturstyrelsen i deres svar har anført, at ”ruten er tilpasset således, at den foregår på stranden, ad bilfaste veje, skovspor, vandreruter og cykelruter”. Det er simpelthen imod bedre vidende, og derfor har vi igen henvendt os til styrelsen for at sikre en forsvarlig administration.

Mens vi afventer svar på denne sidste henvendelse, kan vi konstatere, at løbene fortsætter samtidig med, at ynglefugle ankommer tidligere og derfor direkte kolliderer med aktiviteterne. Det er en skændsel, og vi vil fortsætte vores kamp for, at fuglene i det mindste i Nationalparken kan få ynglefred.

BFN er desuden blevet opfordret til at indgå i Nationalparkens Formidlingsnetværk, hvilket vi med interesse har taget imod. Naturformidling er også en vigtig del af BFN’s aktiviteter, og vi er glade for, at lederen af BFN’s Naturkurser nu indgår i netværket.

 Ringmærkning

Ringmærkningsgruppen opnåede fine resultater i 2013 med i alt 14.075 ringmærkede fugle. Heraf var der godt et par tusinde mærkninger af Stormsvaler på Færøerne.

I efteråret fik vi udgivet gruppens længe ventede jubilæumsbog, som er blevet rigtig godt modtaget. Arbejdet med bogen har været stort, og har involveret mange mennesker. Bogen beskriver ringmærkningen i Nordvestjylland, med særligt fokus på gruppens data for 1972 – 2012.

De særlige Constant Effort Site -mærkninger ved Ove Sø er fortsat i 2013, og er nu gennemført i 5 sæsoner. Der begynder at komme spændende data ud af arbejdet, og en phd-studerende ved Københavns Universitet er gået i gang med at bearbejde data for alle CES-mærkningerne i Danmark.

På generalforsamlingen i Danmarks Ringmærkerforening havde Nordvestjysk Ringmærkningsgruppe den store ære at blive udnævnt til Årets Ringmærker 2013. Udnævnelsen var begrundet i gruppens mangeårige og innovative arbejde.

 Naturpris

I 2013 gik BFN’s Naturpris til Nicolaj Nicolajsen og Jens Christian Sørensen for deres indsats for naturplejen. Med en ikke uvæsentlig interesse for naturens ve og vel har de som pionerer og ildsjæle arbejdet for en nytænkning og økonomisk satsning på nye metoder med ”Naturpleje som driftsgren i landbruget”. Deres foreløbige indsats med afgræsninger på blandt andet Agger Tange, ved Tvorup Hul og Hanstholm ser allerede nu ud til at være af stor gevinst for naturen.

 BFN’s økonomi og organisering

2013 er det første år, hvor BFN i regnskabsmæssig forstand er samlet i én organisation, og om lidt bliver regnskabet aflagt på den måde. Alligevel er det passende også i årsberetningen at hæfte sig ved foreningens regnskab for 2013, som på alle måder må betegnes som særdeles tilfredsstillende, hvilket ikke mindst skyldes modtagelse af en anonym arv på 175.000 kr. i 2013. BFN er meget taknemmelig for denne donation.

Bestyrelsen har ikke taget endelig stilling til anvendelse af arven, men som man også kan se af regnskabet, er der god grund til at bruge pengene i naturens tjeneste og ikke som egenkapital i foreningen. Vi vil derfor i det kommende år bestræbe os på at anvende midlerne til størst mulig gavn for naturen.

 Afslutning

Til sidst tak til medlemmerne for en fantastisk opbakning til arbejdet og hjælp ved medlemshvervning og tak til nøglepersonerne og andre i foreningen, som yder en uegennyttig indsats til gavn for den nordvestjyske natur.

Poul Nystrup Christensen
formand