Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder for BFN’s naturkurser.

Maj 2018

Privatlivspolitik for BFN’s Naturkurser

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger. Derved sikrer vi en lovlig og gennemsigtig behandling. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

BFN’s Naturkurser er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson:

Jens Handrup
Tøttrupvej 5, 7752 Snedsted
Tlf.: 30 50 69 92 Mail: handrup@outlook.dk
www. bfn-nyt.dk
CVR: 26 95 65 60

Behandling af personoplysninger

Vi behandler normalt kun almindelige personoplysninger (navn og mailadresse), når vi laver holdlister. Holdlister vil fremover blive sendt med adresserne på BCC, så det kun er muligt at se sin egen adresse. Listerne bruges kun til interne fællesbeskeder og indkaldelse til foreningens generalforsamling.

Kursister fra andre kommuner end Thisted Kommune skal oplyse CPR-nr. som videregives til Thisted Kommune, der anvender det til mellemkommunal refusion af kursustilskuddet. Undervisere skal ligeledes oplyse CPR-nr., som Kommunen skal bruge for at kunne udbetale deres løn.

Foreningen BFN’s Naturkurser har ingen betalende medlemmer. Medlemmerne er årets kursister og undervisere samt alle medlemmer i BFN (Biologisk Forening for Nordvestjylland). Vi har derfor ikke et egentligt medlemskartotek.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At kunne anvende medlemsoplysninger til at opkræve gebyrer og udsende nyhedsbreve
 • At kunne drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på kurser og arrangementer
 • At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At kunne håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine krav og forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale gebyr mv.
 • At kunne planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Holdlisterne med dine nævnte personoplysninger opbevares til statistik og fremtidig planlægning af kurser – så længe de har historisk værdi for os.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

P.S.:

Denne privatlivspolitik skal ses som et arbejdspapir og som vores oplysningspligt over for medlemmerne, hvilket er et krav ifølge EU’s persondataforordning, som træder i kraft d. 25/5 2018.

Formand: Niels Christian Kristensen