Fuglestudiekredsens ekskursion til Ulvedybet den 2. august 2014

Denne sommerekskursion var tilrettelagt, med henblik på de mange vadefugle, som strømmer til landet netop på denne tid. Ulvedybet, som ligger ved Gjøl Bredning er, efter at Skov- og Naturstyrelsen, i 2007-08 igangsatte et større engfugleprojekt, en meget værdifuld rasteplads for ænder og vadefugle. Græsning med kreaturer, heste og får har skabt et engområde, som først og fremmest  gavner de mest truede engfugle, Brushane, Stor Kobbersneppe  og Alm. ryle. Om efteråret raster et stort antal vadefugle og ænder i Ulvedybet.

DPP_5341

Elleve deltagere var mødt op til denne spændende ekskursion, hvor tidligere vildtkonsulent Anton Linnet, havde søgt tilladelse til at gå på dæmningen, og han guidede os på hele turen. Desværre var vandstanden p.g.a. den tørre sommer meget lav, og vi kom ikke tæt på fuglene. Men vi fik, med stor tak til Anton Linnet, et fint indblik i det store arbejde der er lagt, for at skabe denne lokalitet.