BFNs ordinære generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset i Klitmøller lørdag d. 22. marts 2014 kl. 13.30

Dagsorden :

1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af reviderede regnskaber
4) Fastsættelse af kontingenter
5) Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen)
6) Valg af formand for et år ad gangen
7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen
8) Valg af en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen
9) Valg af to revisorer for et år ad gangen
10) Valg af en revisorsuppleant for et år ad gangen
11) Eventuelt
12) BFNs Naturpris

Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 17. Foreningen er vært ved kaffe/the og blødt brød.

Der opfordres til at komme med forslag til modtagere af BFNs Naturpris